• Mount Elizabeth

Dr Chan Kin Ming

Dr Chan Kin Ming
Dr Chan Kin Ming
 • Chan Km Geriatric & Medical Clinic

  Địa chỉ

  6 Napier Road #08-10
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64797739
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Y học lão khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Chan Kin Ming

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào