• Mount Elizabeth
Dr Lee Yuh Shan

Dr Lee Yuh Shan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Huyết học

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến