• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ng Hoo Wah

Bác Sĩ Ng Hoo Wah

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Huyết học

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến