• Mount Elizabeth
Dr Lim Beng Hai

Dr Lim Beng Hai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật bàn tay

Languages

Tiếng Anh