• Mount Elizabeth
Dr Tan Soo Heong

Dr Tan Soo Heong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật bàn tay

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa