• Mount Elizabeth

Dr Colleen Kim Thomas

Dr Colleen Kim Thomas
Dr Colleen Kim Thomas
 • Saint Jude Centre For Internal Medicine

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-48
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6266 4009
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh