• Mount Elizabeth
Dr Tay Chong Hai

Dr Tay Chong Hai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa