• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tay Chong Hai

Bác Sĩ Tay Chong Hai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa