• Mount Elizabeth

Dr Devathasan Gobinathan

Dr Devathasan Gobinathan
Dr Devathasan Gobinathan
 • David Nathan Neurology & Medical Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-16
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 7637
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa thần kinh
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Int Med) (Singapore)
  • MRCP (Int Med) (UK)
  • FAMS (Neurology)
  • CFAAN (USA)
  • FRCP (Int Med) (Edin)
  • FRCP (Int Med) (Glasg)
  • FRCP (Int Med) (Lond)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • Dr Devathasan has been in private practice since 1992.
 • Visiting A/Prof Neurology at John Hopkins Hospital, US (1987-1988)
 • Head of Neurology, National University Hospital (1986-1989)
 • A/Prof in Medicine, National University of Singapore (1986-1990)
 • Memory Rejuvenation Clinic

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Devathasan Gobinathan

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào