• Mount Elizabeth

Dr Karlsson Bengt Gunnar

Dr Karlsson Bengt Gunnar
Dr Karlsson Bengt Gunnar
 • Parkway Gamma Knife Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road, Basement 1
  Mount Elizabeth Novena Hospital
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại thần kinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh