• Mount Elizabeth
Dr Thomas John

Dr Thomas John

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô