• Mount Elizabeth
Dr Lai Hee Kit

Dr Lai Hee Kit

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Y học hạt nhân

Languages

Tiếng Anh