• Mount Elizabeth

Dr Chew Shing Chai

Dr Chew Shing Chai
Dr Chew Shing Chai
 • S C Chew's Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-10
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 3242
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh