• Mount Elizabeth

Dr Dharshini Gopalakrishnakone

Dr Dharshini Gopalakrishnakone
Dr Dharshini Gopalakrishnakone
 • The Obstetrics & Gynaecology Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-34/35
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6684 3211
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh