• Mount Elizabeth
Dr Fong Kah Leng

Dr Fong Kah Leng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa