• Mount Elizabeth

Dr Kek Lee Phin

Dr Kek Lee Phin
Dr Kek Lee Phin
 • Kek L P Clinic & Surgery For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6238 7952
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh