• Mount Elizabeth
Dr Khoo Chong Kiat

Dr Khoo Chong Kiat

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa