• Mount Elizabeth

Dr Khoo Chong Kiat

Dr Khoo Chong Kiat
Dr Khoo Chong Kiat
 • CK KHOO Clinic for Women & Laparoscopy

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #04-31/32
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6259 0214
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa