• Mount Elizabeth
Dr Koh Poh Kim Elisa

Dr Koh Poh Kim Elisa

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến