• Mount Elizabeth

Dr Lee Sook Ling Michele

Dr Lee Sook Ling Michele
Dr Lee Sook Ling Michele
 • Lee Women's Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  304 Orchard Road, Lucky Plaza #06-33
  Singapore 238863

  Điện thoại
  Số fax
  6734 3416
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa