• Mount Elizabeth

Dr Lek Swee Chew Sandy

Dr Lek Swee Chew Sandy
Dr Lek Swee Chew Sandy
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (U of UNSW, Australia) 1973
  • MRCOG (RCOG, United Kingdom) 1978
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh