• Mount Elizabeth

Dr Lim Li-Wen Tracey

Dr Lim Li-Wen Tracey
Dr Lim Li-Wen Tracey
 • Gynae Consultancy @ Novena

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-27/28
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6255 4254
 • *

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #09-07
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6736 2328
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh