• Mount Elizabeth
Dr Tan Thiam Chye

Dr Tan Thiam Chye

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa