• Mount Elizabeth

Dr Tham Wai Lum Benjamin

Dr Tham Wai Lum Benjamin
Dr Tham Wai Lum Benjamin
 • International O&G Associates Pte Ltd

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-29
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6268 4050
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh