• Mount Elizabeth

Dr Chia Whay Kuang John

Dr Chia Whay Kuang John
Dr Chia Whay Kuang John
 • Oncocare Cancer Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6836 5202
 • OncoCare Women’s Cancer Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-22/23
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6252 5520
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung thư nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Chia Whay Kuang John

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào