• Mount Elizabeth

Dr Lim Chua Lian Florence

Dr Lim Chua Lian Florence
Dr Lim Chua Lian Florence
 • Icon Cancer Centre Gleneagles

  Địa chỉ

  6 Napier Rd #05-11/12/18/19
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64711062
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh