• Mount Elizabeth

Dr Lim Chua Lian Florence

Dr Lim Chua Lian Florence
Dr Lim Chua Lian Florence
 • Icon Soc Gleneagles Medical Clinic

  Địa chỉ

  6 Napier Rd #05-11/12
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64711062
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Chua Lian Florence

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào