• Mount Elizabeth
Dr Lim Sheow Lei

Dr Lim Sheow Lei

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa