• Mount Elizabeth

Dr Tan Aik Huang Terence

Dr Tan Aik Huang Terence
Dr Tan Aik Huang Terence
 • Icon Cancer Centre Novena

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-24/25
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 0739
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh