• Mount Elizabeth
Dr Tan Chee Seng

Dr Tan Chee Seng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Bahasa Indonesia, Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa