• Mount Elizabeth
Dr Tan Sing Huang

Dr Tan Sing Huang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến