• Mount Elizabeth
Dr Tan Yat Harn Daniel

Dr Tan Yat Harn Daniel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Xạ trị

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến