• Mount Elizabeth

Dr Tang I-Hsiung Johann

Dr Tang I-Hsiung Johann
Dr Tang I-Hsiung Johann
 • Me Novena Specialist Group

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-36/37/38/39
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6690 6828
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Xạ trị
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tang I-Hsiung Johann

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào