• Mount Elizabeth
Dr Yang Tuck Loong Edward

Dr Yang Tuck Loong Edward

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Xạ trị

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến