• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Oon Chong Jin

Bác Sĩ Oon Chong Jin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến