• Mount Elizabeth

Dr Cheong Yeem Yoong Pauline

Dr Cheong Yeem Yoong Pauline
Dr Cheong Yeem Yoong Pauline
 • Eye Surgeons @ Novena

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-31
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6715 9559
 • Eye Surgeons @ Napier

  Địa chỉ

  6 Napier Road #06-19
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6474 6311
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh