• Mount Elizabeth

Dr Chuah Chin Tek

Dr Chuah Chin Tek
Dr Chuah Chin Tek
 • Specialist Eye & Eyelids Clinic

  Địa chỉ

  10 Sinaran Drive #09-11
  Novena Medical Center
  Singapore 307506

  Điện thoại
  Số fax
  6397 6102
 • The Eye Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-17/18
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 3135
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh