• Mount Elizabeth

Dr Lee Chin Piaw

Dr Lee Chin Piaw
Dr Lee Chin Piaw
 • C P Lee Eye Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-17/18
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 9672
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh