• Mount Elizabeth

Dr Lim Lee Hooi

Dr Lim Lee Hooi
Dr Lim Lee Hooi
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến