• Mount Elizabeth

Dr Quek Tung-Lien Desmond

Dr Quek Tung-Lien Desmond
Dr Quek Tung-Lien Desmond
 • Eagle Eye Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-22/23/24
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6570 1001
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa