• Mount Elizabeth

Dr Wee Tze Haur

Dr Wee Tze Haur
Dr Wee Tze Haur
 • The Oralmaxillofacial Practice

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #11-43/46, 55/56
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6737 1659
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Wee Tze Haur

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào