• Mount Elizabeth

Dr Cheng Wei Nien

Dr Cheng Wei Nien
Dr Cheng Wei Nien
 • Cheng Orthopaedic Spine & Recon

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #03-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6735 6995
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật chỉnh hình
 • Bằng cấp

  • MB.ChB (New Zealand) 1962
  • FRCSEd (Gen Surg) 1968
  • FRCS (Gen Surg) (Eng) 1969
  • MCh (Orth Surg) (Liverpool) 1969
  • FAMS (Orth Surg) 1972
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Dr. Cheng has been an orthopaedic Surgeon in private practice since 1973
 • He is currently a Consultant Orthopaedic Surgeon at Mount Elizabeth Hospital and Gleneagles Hospital
 • As well as a visiting Consultant Orthopaedic Surgeon to Alexandra Hospital and Jurong Medical Centre