• Mount Elizabeth
Dr Gurpal Singh

Dr Gurpal Singh

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Punjabi, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô