• Mount Elizabeth
Dr Su Hsien Ching David

Dr Su Hsien Ching David

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô