• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Oo Kian Kwan Kenneth

Bác Sĩ Oo Kian Kwan Kenneth

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Associated treatments

  • Endoscopic sinus surgery (basic)
  • Otoplasty / external ear reconstruction
  • Rhinoplasty (augmentation / reduction / revision)
  • Turbinate reduction
  • Uvulopalatopharyngoplasty

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến