• Mount Elizabeth
Dr Tan Hung Tiong Justin

Dr Tan Hung Tiong Justin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô