• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Goh Kah Hong

Bác Sĩ Goh Kah Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tâm thần

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến