• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ho Chee Khun

Bác Sĩ Ho Chee Khun

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội thận

Associated treatments

  • Haemodialysis
  • Percutaneous renal biopsy
  • Peritoneal dialysis
  • Procedural sedation

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến