• Mount Elizabeth
Dr Teo Yeow Kwan Jim

Dr Teo Yeow Kwan Jim

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Malay, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến