• Mount Elizabeth
Dr Tan Aik Hau

Dr Tan Aik Hau

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến