• Mount Elizabeth

Dr Yap Wee See

Dr Yap Wee See
Dr Yap Wee See
 • Yap Wee See Respiratory And Sleep Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-27
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6268 4710
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội hô hấp
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh